Повече информация Затвори More info I agree
Затвори I agree

Европейски програми

Технологична модернизация в малки и средни предприятия

 

Наименование
Технологична модернизация в малки и средни предприятия
Управляващ орган
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”
Междинно звено и договорираща институция
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Уникален код на операцията
BG161PO003-2.1.13
Процедура
Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
Начална дата за кандидатстване
19.09.2011 г.
Краен срок за кандидатстване
20.12.2011 г.
Език
Български
Място и начин за подаване на документите
В запечатан плик с препоръчана поща, по куриер или да бъдат доставени на ръка на адресите на териториалните звена на Междинното звено – ИАНМСП в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора
Място на реализиране на проекта
България
Бюджет по схемата
 • За микро предприятия:        4 500 000 лв.
 • За малки предприятия:      35 000 000 лв.
 • За средни предприятия:    58 291 500 лв.

   

Общ бюджет по схемата: 97 791 500 лв.
Плащания от програмата
 • Авансово (незадължително) – до 20% от одобрената финансова помощ срещу представяне на банкова гаранция
 • Междинно/и (незадължително/и) – на база разходооправдателни документи
 • Окончателно

   

ВАЖНО: Сумата на авансовото плащане и междинните плащания не могат да надхвърлят 80% от одобрената безвъзмездна помощ
Бенефициенти
Предприятия, които:
 • са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и
 • са със седалище в България и
 • са микро или МСП съгласно ЗМСП
 • са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта
 • не са предприятия в затруднение*
 • имат минимум 3 приключени финансови години (2008, 2009, 2010 г.)
 • са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година (2010 г.)
 
Категория предприятие
Нетни приходи от продажби (2010 г.)
Микро предприятия
≥ 200 000 лв.
Малки предприятия
≥ 400 000 лв.
Средни предприятия
≥ 1 00 000 лв.
 
Развиват основната си икономическа дейност в следните сектори/кодове съгласно НКИД 2008:
 • Сектор C „Преработваща промишленост” (с предимство се финансират С10.82, С10.84 и С10.86, C20, C21, С22, С25, C26, C27, C28, C29 и С30)
 • J61 „Далекосъобщения” (финансира се с предимство)
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии” (финансира се с предимство)
 • J63 „Информационни услуги” (финансира се с предимство)
 • М72 „Научноизследователска и развойна дейност” (финансира се с предимство)

   

Допустими дейности
Инвестиции – задължителен елемент по проекта
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с свързани с постигане на целите на проекта
 • Закупуване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или предоставяната услуга и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” и др.

   

Услуги
 • Консултантски услуги за разработване на маркетингови анализи и стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги
 • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура- не повече от 10 000 лв.
 • Визуализация на проекта – не повече от 3 000 лв.
 • Одит на проекта - не повече от 8 000 лв.

   

Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ
 
Категория предприятие
 
Размер на помощта
Микро
Малки
Средни
Минимален
100 000 лв.
200 000 лв.
300 000 лв.
Максимален
500 000 лв.
1 млн. лв.
2 млн. лв.
 
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по Елемент „Услуги” 391 166 лв.
Степен на финансиране от програмата
 • Микро и малки предприятия – не повече от 70% от общите допустими разходи по проекта
 • Средни предприятия - 60% от общите допустими разходи по проекта

   

Продължителност на проектите
Не повече от 12 месеца
E-mail и факс за въпроси
За повече информация
 
   
*Предприятие в затруднение е това предприятие, при което:
а) първоначално регистрираният капитал е намалял с повече от половината и повече от една четвърт от този капитал е бил загубен през предходните дванадесет месеца;
б) предприятието е дружество с неограничена отговорност, чийто капитал, както е записан в баланса на предприятието, е намалял с повече от половината и повече от една четвърт от този капитал е бил загубен през предходните дванадесет месеца;
в) отговаря на критериите по националното законодателство, за да бъде обект на процедури по обявяване в несъстоятелност. В случаите, когато кандидатът е микро, малко или средно предприятие, което е регистрирано от по-малко от три години, не се счита за предприятие в затруднение за този период, освен ако не отговаря на условията, определени в буква в).