Повече информация Затвори More info I agree
Затвори I agree

Обяви

Няма намерени резултати

Повече информация

ОБЯВЛЕНИЕ
 
„Обединена Българска Банка” АД, ЕИК 00694959, със седалище и адрес на управление: гр. София 1040, ул. „Света София” № 5, в качеството си на заложен кредитор и съгласно чл. 32, ал. 4 от Закона за особените залози (ЗОЗ) ще извърши трета по ред продажба на следните движими вещи, заложени в полза на Банката от „Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне” АД с ЕИК 121301965:
 

1.       Баласто-пресевна машина Matisa C 303-4, инв. № 1301, фабр. № 2680 Juillet 1979;

2.       Траверсоподбивна машина Plasser & Theurer Duomatic 07-32, инв. № 144; фабр. № 1959;

3.       Стрелкова машина, инв. № 151, фабр. № 649.

 
Продажбата ще се извърши, считано от 10.04.2013г. до 26.04.2013г. при начална тръжна цена за всяка една от вещите, както следва:
 

1.       Баласто-пресевна машина – 274 197.42 лева с включен ДДС;

2.       Траверсоподбивна машина -  150 866.68 лева с включен ДДС;

3.       Стрелкова машина - 150 866.68 лева с включен ДДС.

 
Всяка една от вещите се продава индивидуално. Всички данъци, такси и други разходи, свързани с прехвърлянето на собствеността върху веща на Купувача, и всички разходи по предаването на веща на Купувача, включително но не само разходите по демонтажа, натоварването, транспорта, разтоварване на вещта, са за сметка на Купувача.
 
Продажбата ще се проведе първоначално чрез търг с тайно наддаване, а след отваряне на офертите чрез търг с явно наддаване. Стъпката за наддаване в търга с тайно наддаване и в търга с явно наддаване е в размер на 5% от началната тръжна цена с ДДС на съответната вещ.
 
Продажбата ще се проведе по реда и при условията на ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОДАЖБА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ (ЗОЗ) НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, СОБСТВЕНОСТ НА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ КЬОНЕ” АД С ЕИК 121301965 и приложенията към тях (наричани по долу „Правилата”), които следва да закупите като част от тръжните книжа за участие в продажбата.
 
За закупуване на тръжни книжа за участие в продажбата на стойност BGN 120 и за извършване на оглед на вещите следва да се обърнете към Иван Иванов, тел.: 02/811-21-19, е-mail: ivanov_i@ubb.bg.
 
За участие в наддаването се внася задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена с включен ДДС на съответната вещ, за която участникът отправя оферта за придобиване до продавача, по банкова сметка на депозитаря Ралица Константинова Кюлханджиева с IBAN: BG85UBBS80021060050230, BIC: UBBSBGSF.
Наддавателни предложения се подават всеки работен ден от 9:30 ч. до 16:30 ч., на адрес: гр. София, ул. Света София № 5, „ОББ” АД, до деня на изтичане на срока за подаване на предложенията – 26.04.2013г., 16:30 часа.
Наддавателни предложения за цена по-малка от началната продажна цена на съответната вещ или наддавателни предложения с обща цена за две или повече вещи не се разглеждат. Не се разглеждат и наддавателни предложения, при които няма приложен документ за платен задатък за участие в търга.
Желаещите да участват в наддаването подават наддавателните си предложения в запечатан плик, върху който изписват текста „Оферта за участие в продан по реда на ЗОЗ на движими вещи, собственост на залогодателя РВП- Кьоне” АД”, както и имената съответно фирмени наименования и адрес на участника.
Всяко наддавателно предложение следва да бъде във формата, която е приложена към Правилата и да съдържа следните минимални реквизити: име, съответно фирма на участника; седалище, адрес и телефон за кореспонденция; веща или вещите, за който наддават; предложената от тях цена с цифри и думи за всяка една вещ, за която наддават; декларация, че наддавачът е запознат с Правилата и ги приема за задължителни и обвързващи; Декларация че предложената цената ще бъде заплатена към датата на сключване на договора за продажба и преди прехвърляне на собствеността. Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на вещта с вкл. ДДС; изрично пълномощно, в случай че предложението е подписано от пълномощник, придружено с данни и доказателства за представителната власт на упълномощителя; лична карта; удостоверение за актуално състояние; Декларация по чл. 185 от Закона за задълженията и договорите.
 
Отварянето на наддавателните предложения и провеждането на търг с явно наддаване ще бъде извършено на 29.04.2013г. от 10.30 часа в сградата на Обединена българска банка АД в гр. София, ул.”Света София” № 5. За купувач на съответната движима вещ се счита този участник, който е предложил най-висока цена с включен ДДС, при спазване на Правилата.
Цената с включен ДДС на вещите следва да бъде изцяло платена по сметка на депозитаря преди прехвърляне на собствеността, включително с дължимите данъци (ДДС и пр.) и други такси, ако има такива дължими;
 
 
Настоящото обявление няма характера на публично предложение (оферта) по смисъла на Търговския закон, като подадените предложения не обвързват Обединена българска банка АД и Банката не носи отговорност от евентуално неприемане на подадените предложения (оферти).

 

Търсене по дата